Caramello

73 teksty – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Życie jest jak twój pier­wszy spek­takl. Nig­dy nie wiesz co może spot­kać cię za mi­nutę, ale i tak cie­szysz się, że w ogóle miałeś szansę w nim wystąpić. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 8 listopada 2014, 23:47

Być czy Być

Oto jest pytanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2014, 03:00

Pod­daj się emoc­jom. To one po­kazują, kim nap­rawdę jesteś. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2013, 03:02

Nie byłabym sobą, gdy­bym te­go nie spieprzyła.

Nie byłabyś sobą, gdy­byś poz­wo­liła, by kto­kol­wiek po­wie­dział Ci, by te­go nie robić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2013, 02:17

Jak by to było, gdy­by ta jed­na, je­dyna naj­straszniej­sza myśl, do której nig­dy się nie przyz­nasz nag­le stała się prawdą? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 maja 2013, 03:33

Jeśli nie wiesz, co po­wie­dzieć... Le­piej nie mów nic.


Niep­rze­myśla­ne słowa bolą cza­sami bar­dziej, niż milczenie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2013, 01:29

Nic, co ważne nie jest pros­te. Ale tak sa­mo nic, co łat­we, ważne być nie może. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 marca 2013, 21:55

Gdy­byś za­mil­knął na je­den dzień, jak myślisz, ilu ludzi zaczęłoby zas­ta­nawiać się dlacze­go nie słyszy two­jego głosu? 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 września 2012, 01:27

Przy­jaźń? Ok­ropna, ok­rutna więź, która nie poz­wa­la nam opuścić ko­goś na­wet wte­dy, gdy widzi­my, jak głębo­ko to­pi się on w gównie życia. 

myśl • 24 czerwca 2012, 16:48

Prze­cież nie jes­teś ni­kim. Więc dlacze­go tak bar­dzo sta­rasz się zniknąć? 

myśl • 4 maja 2012, 02:41

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]