Caramello, teksty z października 2010 roku

7 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Dlacze­go dro­ga do szczęścia naj­częściej usłana jest os­try­mi kamieniami? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 października 2010, 20:19

Kiedy masz już dość, pa­miętaj, że życie zaw­sze ma ja­kiś cel. Na­wet jeśli w tej chwi­li nie pot­ra­fisz go dojrzeć. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 16 października 2010, 23:06

Chy­ba już chciałabym, abyś mnie zniena­widził. Abyś śmiał się i wyszydzał mnie, abyś po­wie­dział mi coś, co by mnie za­bolało. Wte­dy wie­działabym, że nie jes­teś już tym, ko­go kochałam. A tak? Two­ja obojętność bo­li jeszcze bardziej... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 października 2010, 21:33

Niena­widzić rzecz ludzka. Mieć w du­pie - je­dynie byłych przyjaciół. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 października 2010, 21:30

Przy­jaźń kończy się tam, gdzie zaczy­na się zysk. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 października 2010, 19:06

Cza­sami mam ta­kie wrażenie, że wo­lałabym, abyś mnie zniena­widził. Abyś po­kazał ja­kiekol­wiek uczu­cia względem mnie. Bo wiesz, ta obojętność jest tak cho­ler­nie bolesna. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 8 października 2010, 21:41

- Nie kocham go, nie kocham go, nie kocham go, NIE kocham go!
- kochasz.
- no wiem. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 7 października 2010, 20:10

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]