Caramello, teksty z sierpnia 2010 roku

11 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

- Chodź, zna­lazłam dla Ciebie miłość!
- Nie, dziękuję. Postoję. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 sierpnia 2010, 23:09

Nie mogę, nie chcę, nie pot­ra­fię. Nie myślę, nie ro­zumiem, nie wierzę. Nie od­dycham, nie widzę, nie czuję. Nie zaw­sze, nie często, nie bar­dzo. Nie dla­tego, nie po­nieważ, nie bo nie. Widzisz co ze mną zro­biłeś? Nie jes­tem przez Ciebie sobą. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 30 sierpnia 2010, 23:26

* * *

To jest ta­ki nasz mały układ.
Ja mil­czę, Ty mil­czysz - lecz nie zaw­sze na­raz.
Ja pat­rzę, Ty pat­rzysz - lecz nie zaw­szę w tą samą stronę.
Ja od­dycham, Ty od­dychasz -
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 sierpnia 2010, 21:38

Szep­tem mów, szep­tem. Nie niszcz te­go mo­men­tu za­pom­nienia, kiedy to nie­chcący za­tapiamy się w naszych oczach, nie krzycz, szep­tem po­wiedz ciche i słod­kie; nie kocham Cię. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 sierpnia 2010, 17:39

Dziękuję za każdą chwilę z Tobą. Wiem, że to już nig­dy nie powróci, ale to nic. I tak chy­ba nig­dy nie zwrócę długu wdzięczności ja­ki wy­robiłam so­bie u opat­rzności przez ten rok, kiedy Ty byłeś przy mnie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 sierpnia 2010, 21:36

"Sie­dzieli na ław­ce. Żad­ne z nich się nie odzy­wało, jed­nak ona ner­wo­wo wier­ciła nogami.
-Stało się coś? - za­pytał chłopak pat­rząc na nią swoim przeszy­wającym spojrzeniem
– W su­mie to nic, tyl­ko.. - przerwała, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:54

Bez kłam­stwa życie byłoby mdłe. Nud­ne. Głupie. I piękne. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 sierpnia 2010, 01:02

Cier­pi­my, od­czu­wamy ból i płacze­my. Na tym po­lega życie, bez bólu, cier­pienia i łez nie mog­li­byśmy is­tnieć.To naj­pros­tsza rzecz pod słońcem, której my - ludzie, nie pot­ra­fimy zrozumieć. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 sierpnia 2010, 20:03

W cza­sie woj­ny, na czter­dzieścioro zwykłych ludzi, czter­dzieści je­den, to bo­haterzy. W cza­sie po­koju, na czter­dzieścioro po­lic­jantów, czter­dzieści je­den, to tchórze. Iro­nia losu? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 sierpnia 2010, 00:02

I cho­ciaż wie­działam, że to bez­sensow­ne, bo prze­cież one wszys­tkie były tak sa­mo naiw­ne jak ja, nie pot­ra­fiłam przes­tać na­zywać ich dziw­ka­mi, tyl­ko dla­tego, że dały omo­tać się Two­jemu uro­kowi. Mi­mo wszys­tko, to Ciebie na­dal na­zywałam ideałem, a je podłymi su­kami które chciały mi Cię odeb­rać, na­wet mnie nie znając. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 sierpnia 2010, 00:22

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]