Caramello, strona 2

76 tekstów – auto­rem jest Ca­ramel­lo.

Gdy­byś za­mil­knął na je­den dzień, jak myślisz, ilu ludzi zaczęłoby zas­ta­nawiać się dlacze­go nie słyszy two­jego głosu? 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 września 2012, 01:27

Przy­jaźń? Ok­ropna, ok­rutna więź, która nie poz­wa­la nam opuścić ko­goś na­wet wte­dy, gdy widzi­my, jak głębo­ko to­pi się on w gównie życia. 

myśl • 24 czerwca 2012, 16:48

Prze­cież nie jes­teś ni­kim. Więc dlacze­go tak bar­dzo sta­rasz się zniknąć? 

myśl • 4 maja 2012, 02:41

* * *

Wy­daje nam się, że jes­teśmy niez­niszczal­ni.
Stąpa­my twar­do po ziemi,
nie zauważając jak ma­li jes­teśmy.
W ciszy wszechświata
jak pap­roch,
Sma­gani wiat­rem, słabi niczym pył,
Nic nie znaczący, a po­mimo te­go tak wiel­cy
w głupo­cie i strachu,
Zmuszający świat do słucha­nia
naszych wiel­kich przemów,
Po­mimo te­go, że nasz głos umiera szyb­ciej,
niż pow­sta­je gwiaz­da na niebie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 00:24

Marze­niami o po­koju świata nie zbawisz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2012, 14:35

Umierając, nie zo­baczysz światła. Zo­baczysz pus­tkę, którą mu­sisz za­pełnić sobą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 stycznia 2012, 01:10

Bądź sze­ry ze sobą. Z ni­kim in­nym już nie musisz. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 grudnia 2011, 00:32

Będąc głową rodzi­ny nie za­pom­nij, że mu­si się ona na czymś trzymać. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 czerwca 2011, 22:31

Uzurpator

Gnasz przed siebie,
szu­kając szczęścia.
Za­cis­kasz po­wieki,
za­tykasz uszy
po­tykając się o łzy.
Przedzierasz się przez zaspy,
usy­pane z ludzkich próśb.
Nie zauważasz,
kiedy umierasz
wciąż nie zaz­naw­szy szczęścia.
Zos­tało gdzieś za Tobą,
na drodze pełnej łez
i próśb
za­pom­nianych przez Ciebie,
uzur­pa­tora życia. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 maja 2011, 13:17

Oczy

Spoj­rzałam ludziom w oczy.
Zna­lazłam młodość, sta­rość i cierpienie
bez­nadzieję, smu­tek i zwątpienie
ra­dość, cza­sami szczerość
lecz w większości,
Pus­tkę i znudzenie.
Weszłam głębiej,
szu­kając miłości,
Lecz je­dyne, co uj­rzałam,
to niepewność. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 maja 2011, 18:53

Caramello

Caramello

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 maja 2018, 04:30Caramello do­dał no­wy tek­st Czasem chciala­bym po­wie­dzieć, chciałabym [...]

13 maja 2018, 04:28Caramello do­dał no­wy tek­st Życie cza­sem jest jak [...]

13 maja 2018, 04:26Caramello do­dał no­wy tek­st Co cze­ka mnie, gdy [...]

8 listopada 2014, 23:47Caramello do­dał no­wy tek­st Życie jest jak twój [...]

3 czerwca 2014, 10:28marcelina1607 sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 09:49Brill sko­men­to­wał tek­st Być czy Być Oto jest [...]

3 czerwca 2014, 03:00Caramello do­dał no­wy tek­st Być czy Być Oto jest [...]